Služby

HISTORIE: 

Již P. Josef Šmidinger v době národního obrození vycítil potřebu šířit knihy až do nejmenších a nejzapadlejších vesniček. Stal se tak předlohou k vytvoření literární postavy P. Matouše Vrby v románu Aloise Jiráska F. L. Věk. V jeho odkazu dále pokračovali knihovníci, i když modernějšími prostředky, ale se stále stejným cílem. V r. 1927 byla založena Riegrova knihovna okresního osvětového sboru, která měla za úkol půjčovat soubory knih malým obcím. Knihovna pořádala pro dobrovolné knihovníky kurzy a např. v r. 1935 půjčila 26 souborů čítajících 590 knih. Po sloučení s městskou knihovnou v r. 1950 vznikla okresní knihovna. Z potřeby knihoven spolupracovat a na základě 2. knihovnického zákona vzniklo v r. 1962 metodické oddělení. Od r. 1991 pracuje pod názvem Oddělení ZKI.

SOUČASNOST: 

V současné době je úkolem Oddělení ZKI poskytování informací a přímá pomoc knihovnám zapsaným do evidence Ministerstva kultury ČR, neboť Šmidingerova knihovna je pro oblast Strakonicka pověřena výkonem regionálních funkcí. Provoz oddělení včetně nákupu nových knih pro výměnné soubory je financován z dotace Jihočeského krajského úřadu. Výměnné soubory knih a časopisů jsou připravovány podle konkrétních požadavků jednotlivých knihovníků a půjčovány většinou na dobu půl roku. Kromě toho jsou vyřizovány také jednotlivé výpůjčky knih, nejčastěji doporučené četby. Každoročně jsou zpracovávány statistiky o činnosti knihoven Strakonicka a poskytovány dalším institucím. Konzultace jsou poskytovány i zřizovatelům knihoven, příslušným obecním úřadům - např. informace o grantech na pořízení knihovnického programu a počítače (VISK) nebo pro kulturní práci knihovny, služby pro občany se zdravotním postižením a pro práci s národnostními menšinami (Knihovna 21. století), informace o školení počítačové gramotnosti, které pro knihovníky zdarma pořádá Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích.

 
Rok 2020:

Počet půjčených souborů: 51

Počet svazků v souborech: 8 682

Počet metodických návštěv: 62

Počet metodických konzultací: 391

 

Počet knihoven zapsaných do evidence Ministerstva kultury:

Šmidingerova knihovna Strakonice

10 profesionálních knihoven + 2 pobočky

67 neprofesionálních knihoven + 2 pobočky

5 odborných knihoven

 

Další informace o obcích:
www.obce.cz 
http://www.kraj-jihocesky.cz
www.municipal.cz